Сравнение с други горива

Гориво Калоричност КПД на котела Цена на горивото Специфична цена на топлинна енергия Разходи отопление за 1 месец
Лигнитни въглища (брикети) 3,72 kWh/кг 70% 150,00 лв/т 0,058 лв/kWh 157,1 лв/месец
Дърва за огрев 3,14 kWh/кг 70% 145,28 лв/т 0,066 лв/kWh 180,3 лв/месец
Електроенергия 1,00 kWh 99% 0,171 лв/kWh 0,172 лв/kWh 470,6 лв/месец
Природен газ 9,01 kWh/м³ 90% 804 лв/1000 nm³ 0,099 лв/kWh 270,5 лв/месец
Пропан-бутан 12,80 kWh/кг 90% 2 101,56 лв/т 0,182 лв/kWh 497,5 лв/месец
Дизелово гориво 11,63 kWh/кг 88% 2 057,41 лв/т 0,201 лв/kWh 548,4 лв/месец
Промишлен газьол 10,98 kWh/кг 88% 1 900,29 лв/т 0,197 лв/kWh 536,6 лв/месец
Дървесни пелети 5,13 kWh/кг 88% 360,00 лв/т 0,074 лв/kWh 241,2 лв/месец

От приложената към примера таблицата се вижда, че по-евтино е отоплението единствено при брикетите и дървата, но при брикетите се отделя много пепел (при доставка, при зареждане на камината, след изгарянето), а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, подреждане, често до зареждане на камината).

2015 Екоинд АД