Защо да използваме пелети

Тъй като производството на пелети е изключително екологосъобразно, а и поради техните високи качества, като калоричност, компактност, ниско пепелно съдържание и по-ефикасното им изгаряне спрямо масово използваните горива, това ги нарежда сред едни от най-търсените енергоизточници, като тенденцията за в бъдеще е към увеличаване, защото отоплението с този вид енергоизточник намира все по-голямо приложение вече и сред домакинствата, а не само за промишлени сгради и производствени помещения.

Една от основните причини за това е, че като алтернатива на традиционно използваните горива, био горивата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи.

Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са пелетите. За относително кратък период от време те заеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като високата им калоричност. Пелетите са подходящо гориво както за битовия, така и за промишления сектор. Производителите на отоплителна техника предлагат отоплителни котли и камини, предназначени специално за изгаряне на пелети, характеризиращи се с много висока ефективност.

В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване. Пелетите се произвеждат в компактни размери, поради което не създават трудности при съхраняването и транспортирането им, а високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма. Образуващото се по време на производството им повърхностно покритие възпрепятства проникването на влага. Допуска се съхраняването им в непосредствена близост до отопляваната сграда, тъй като те не поддържат самогоренето. Предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне, където процесът на горене на дървесните гранули протича много ефективно и пълно.

2015 Екоинд АД